داستان در زمان سلسله شیا که جز اولین سلسله چین میباشد.دوره ای که تحت تاثیر اسطوره ها و  افسانه ها ست.