زندگی خواهران دو گو را به تصویر میکشه، که هرکدام از آنها با خاندان سلطنتی وصلت میکنند. شخصیت زن ما دوگو چی لوی(Hu Bingqing) مظلومه، که با بنیانگذار سلسله ی کوتاه سویی، یانگ جیان (Zhang Danfeng)  ازدواج می کنه.
خواهر بزرگترش، دوگو بانورو (Ady An) با امپراتور شمالی و قدرتمند جو (Zou Tingwei) ازدواج می کنه، در حالی که احساسات پیچیده ای نسبت به  یو ون هو (Xu Zhengxi)، یکی از قدرتمندان جو داره. خواهر سوم دوگو مانت وو (Li Yixiao) و همسرش در نهایت بزرگترین برندگان بودند، زیرا پسرشان لی یوان بعدها سلسله تانگ را تاسیس کرد و تمام چین را متحد ساخت.