روزی یک زن تصمیمی عجیب میگیرد که زندگی اش را تا ابد دستخوش تغییر میکند.